Sunday, February 27, 2011

Kisah orang jahil

Orang jahil bercakap tanpa sempadan kata,
Orang jahil bercakap tanpa ilmu di dada,
Orang jahil bercakap sampai terlajak kata,
Orang jahil bercakap tak sedari diri murtad jua,
Orang jahil bercakap dia tahu segala-gala,
Orang jahil bercakap orang lain jahil sahaja,
Orang jahil bercakap belum menerima seruan agama,
Orang jahil bercakap belum masa beribadah kepada-Nya,
Orang jahil bercakap orang lain tidak perlu berkata-kata,
Orang jahil bercakap dan Orang jahil bercakap sahaja.......

No comments:

Post a Comment